top of page

Prohlášení účastníka hry

  • Nejsem pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

  • Jsem starší 15 let (případně mám souhlas rodičů s mojí účastí na této hře).

  •  Ve hře budu dodržovat vysvětlená pravidla a budu dbát pokynů obsluhy.

  • Jsem srozuměn/a s tím, že se hry účastním na vlastní nebezpečí a po provozovateli nebudu v případě úrazu požadovat jakoukoliv náhradu či plnění.

  •  V případě, že se hra může ovlivnit můj zdravotní stav (klaustrofobie, epilepsie, těhotenství...) jsem před začátkem hry informoval/a obsluhu.

  • Zavazuji se nahradit veškerou případnou škodu, kterou ve hře způsobím důsledkem nedodržení pravidel hry či pokynů obsluhy.

  • Budu dodržovat zákaz pořizování fotografií a obrazového záznamu po celou dobu hry.

  • Jsem srozuměn s tím, že nedodržování těchto podmínek může vyústit v předčasné ukončení hry bez nároku na vrácení vstupného.

  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů i obrazového materiálu (fotka na konci hry aj.).

Otisk dlaně

Další opatření

Naše úniková hra je dle požadavků HZS a BOZP zpracována tak, že je průchozí a v případě nebezpečí (např. požáru) lze uniknout i bez pomoci obsluhy escapu. Mladiství mohou hru absolvovat v doprovodu rodičů (či s písemným souhlasem rodičů). Každý návštěvník svou rezervací zároveň stvrzuje, že vstupuje do prostorů na vlastní nebezpečí a provozovatel nebere za případné úrazy žádnou odpovědnost. Odesláním emailu, vytvořením rezervace nebo předáním kontaktů souhlasíte s interním zpracováním vašich osobních údajů i z hlediska GDPR.

Otisk dlaně
bottom of page