top of page

- Nejsem pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

- Jsem starší 15 let (případně mám souhlas rodičů s mojí účastí na této hře).

- Ve hře budu dodržovat vysvětlená pravidla a budu dbát pokynů obsluhy.

- Jsem srozuměn/a s tím, že se hry účastním na vlastní nebezpečí a po provozovateli nebudu v případě úrazu požadovat jakoukoliv náhradu či plnění.

- V případě, že se hra může ovlivnit můj zdravotní stav (klaustrofobie, epilepsie, těhotenství...) jsem před začátkem hry informoval/a obsluhu.

- Zavazuji se nahradit veškerou případnou škodu, kterou ve hře způsobím důsledkem nedodržení pravidel hry či pokynů obsluhy.

- Budu dodržovat zákaz pořizování fotografií a obrazového záznamu po celou dobu hry.

- Jsem srozuměn s tím, že nedodržování těchto podmínek může vyústit v předčasné ukončení hry bez nároku na vrácení vstupného.

- Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů i obrazového materiálu (fotka na konci hry aj.).

Prohlášení účastníka hry

Další opatření

Naše úniková hra je dle požadavků HZS a BOZP zpracována tak, že je průchozí a v případě nebezpečí (např. požáru) lze uniknout i bez pomoci obsluhy escapu. Mladiství mohou hru absolvovat v doprovodu rodičů (či s písemným souhlasem rodičů). Každý návštěvník svou rezervací zároveň stvrzuje, že vstupuje do prostorů na vlastní nebezpečí a provozovatel nebere za případné úrazy žádnou odpovědnost. Odesláním emailu, vytvořením rezervace nebo předáním kontaktů souhlasíte s interním zpracováním vašich osobních údajů i z hlediska GDPR.

Hygienická opatření COVID

Prostory hry pravidelně dezinfikujeme. Obsluha hry je vybavena ochrannou dýchacích cest. V místě konání hry je možnost využití dezinfekčního gelu. Během nouzového stavu je povinnost při hře nosit ochranu dýchacích cest a před začátkem hry si řádně vydezinfikovat ruce. Neakceptování tohoto opatření může být důvodem ukončení hry předčasně bez nároku na finanční kompenzaci. Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní.

bottom of page